Seremonien

Kirkelig, Humanistisk eller personlig/livsnøytral seremoni.

Vi bistår mennesker av alle tros- og livssynsretninger ved gravferdsseremoni og har også god kunnskap om ulike religioners seremonier ved begravelse / bisettelse.

Kirkelig seremoni

En religiøs seremoni er en livssynsseremoni i regi av et trossamfunn.

De fleste religiøse seremonier er i regi av Den norske kirke. En kirkelig seremoni har et tydelig kristent innhold, med fokus på de etterlatte. Det er kirkens prester som forretter seremonien etter kirkens liturgi. Som pårørende kan du selv velge salmer, musikk og medvirke til minnetalens innhold.Bilde av et rosehjerte

 • Inngangspreludier
 • Klokkeringing
 • Preludium (inngangsmelodi)
 • Salme
 • Minneord og bønn v/ presten (her kan pårørende om det er ønskelig si noen ord ved båren)
 • Tekstlesning
 • Salme
 • Tale v/ presten
 • Salme
 • Postludium (utgangsmelodi)
 • Båren bæres ut av kirken når postludium spilles.
 • Hvis det er ønskelig med soloinnslag, sang, evt. musikk, så er vi i begravelsesbyrået behjelpelig med å ordne dette.

Ved begravelse

Kisten bæres ut etter siste solostykke, under postludiet. Jordpåkastelsen skjer ved graven.Salme før og etter jordspåkastelsen. Kisten senkes. Klokkeringing.

Ved bisettelse

Skriftlesing og jordpåkastelse, kisten senkes hvis kirken / kapellet har nødvendig utstyr, evt. bæres denne ut i begravelsesbilen. Klokkeringing.

Pårørende kan ta kontakt med begravelsesbyrået eller kirkeverge for å avtale tid for urnenedsettelsen.

Vårt nærmeste krematorium er Harstad krematorium, Trondenes. Kremasjonsavgift er 6500 kr, den inkluderer standard urne og retur av urnen til kirkegården.

Askespredning

Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det gis ikke mulighet for gravminne på kirkegård om man velger askespredning.

For å godtgjøre at avdøde ønsket askespredning stilles det strenge krav. Formålet er å sikre at avdøde faktisk ønsket askespredning, og ikke bare overveide det. Det er ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden.

Humanistisk seremoni

Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd.

Seremonien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne gravferdstalere og de pårørende står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold.

Seremonien er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Vi hjelper pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord. Vi stiller med en dyktig gravferdstaler, som er kurset og kvalitetssikret av Human-Etisk Forbund.

Pårørende som ønsker Humanistisk gravferd gir beskjed til gravferdsbyrået som så tar kontakt med Human-Etisk Forbund. Taleren kan også bistå med forslag om passende innslag. Det er talerens oppgave å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået, samt sørge for regien i seremonien.

 • Forhåndsmusikk
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Minneord
 • Personlig hilsen
 • Tale
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Opplesing (dikt eller lignende)
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i kapellet

Personlig/livsnøytral seremoni.

En personlig seremoni er tros- og livssynsnøytral og regisseres ikke av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.

I en personlig seremoni bestemmes alt innhold av familien, også hvem som skal forrette under begravelsen / bisettelsen. Familien kan fritt velge å bruke innhold fra den kirkelige liturgien, som for eksempel salmevers. Seremonien er enkel og harmonisk og kan inneholde sang, musikk, dikt, bønn, salmer eller ord til ettertanke. Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde, og for å ta et siste farvel på en verdig måte.