Gravferdsstønad

Behovsprøvd gravferdsstønad

Stønaden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med gravferd. Stønadsretten omfatter alle medlemmer i folketrygden enten dødsfallet skjer i Norge eller i utlandet. For dødsfall i utlandet gjelder særlige regler.

  • Gravferdsstønad er behovsprøvd og kan gis med inntil kr 24.734 til dekning av faktiske utgifter til gravferden.
  • Gravferdsstønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden etter dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse o.l.
  • Hvis avdøde var under 18 år, foretas det ingen behovsprøving mot formue mv.
  • Utgiftene til gravferden må være dokumentert ved regning fra begravelsesbyrå eller annen tjenesteyter.
  • Søknadsfristen er 6 måneder fra dødsfallet.

Båretransport

Når et medlem av folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over 20 km, blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr 2.437 dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bostatt.

Det er den totale transportstrekning som teller, dvs. at for eksempel nødvendig transport til midlertidig oppbevaringssted og transport til krematorium kan medregnes.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Byrået kan orientere nærmere om ordningen og besørger gjerne innsending av søknad og dokumentasjon.

Fagforening

En del fagforeninger yter stønad ved dødsfall. Byrået kan gjerne være behjelpelig med å sjekke dette mot den forening avdøde var organisert i.